Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych
W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO"), a w szczególności art. 13 RODO, mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych Klientów uprzejmie informujemy, co następuje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Robert Kurpiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NIERUCHOMOŚCI ROBERT KURPIEL z s. w Przemyślu, ul. Jagiellońska 12, 37-700 Przemyśl.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ,,b" i „f” ww. rozporządzenia.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań oraz pracownicy NIERUCHOMOŚCI ROBERT KURPIEL z s. w Przemyślu przy ul. Jagiellońskiej 12 w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia w celu realizacji zawieranych umów,
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym osobom trzecim, w tym do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji postanowień wynikających z zawartych umów, lub/i do czasu cofnięcia zgody i tylko w zakresie, w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia/rozwiązania/ wygaśnięcia umowy.
Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, tj. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach wynikających z realizacji umów jest dobrowolne, jednakże odmowa w tym zakresie może skutkować odmową zawarcia umów i realizacji usług.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.